Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Úvod

1. Všeobecné dodacie a platobné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak platia príslušné ustanovenia Obchodného zákoníka č. 513/1991 Zb. z. v aktuálnom znení.

II. Príjem objednávok

1. Obdržané objednávky obchodným oddelením sa považujú za záväzné. Bezprostredne po obdržaní objednávky prichádza ku krokom k zabezpečeniu dodávky objednaného tovaru.
2. Objednávky je možné poslat faxom, poštou, osobne, alebo elektronickou poštou.
3. Objednávky sú záväzné pre dodávateľa len po ich potvrdení dodávateľom v písomnej forme.
4. Pri stornovaní objednávky sa postupuje podl'a prísIušných ustanovení Obchodného zákonníka.

III. Plnenie objednávok - realizácía dodávok

1. Dodávky tovarov realizujeme z výrobných závodov.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zabezpečiť dodávku z jemu vyhovujúceho prislušného výrobného závodu.
3. Dodacia lehota tovaru je 5 pracovných dní, počínajúc nasledujúcim dňom po doručení objednávky. V prípade tovarov bežne držaných v skladových zásobách sa predávajúci zaväzuje dodať dodávku v čo možno najkratšom čase. Dodacia lehota tovaru označeného v katalógu predávajúceho poznámkou „Dodáva a vyrába sa na objednávku“ môže byť dlhšia.
4. Pri odberoch dodávok vlastnou dopravou je nevyhnutné v objednávke uviesť meno oprávnenej osoby a EVČ auta a vopred dohodnúť termín odberu s predávajúcim.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo pri objednanom a z viny kupujúceho neprevzatom tovare účtovať kupujúcemu 1euro/m2 na deň obsadenej skladovej plochy. V prípade, že nebolo možné tovar v mieste určenia a objednanom čase dodania odovzdať oprávnenej osobe, má predávajúci právo na náhradu všetkých vzniknutých nákladov spojených s nerealizovaným odberom.
6. Plnenie objednávok a realizácia dodávok platia s výnimkou nepredvídaných prekážok ako sú prípady zásahu vyššej moci, prerušenie dodávok elektrickej energie, porucha na výrobnom zariadení, dopravná kolízia a ostatné nepredvidané okolnosti.
7.  Pri vrátení voľne loženého materiálu silom zo stavby sa dobropisuje vrátený materiál v nákupnej cene do výšky maximálne 3 t. pri vrátení materiálu nad 3 t. predávajúci účtuje prirážku vo výške 24€/t formou zníženia dobropisu.
8. Pri prevzatí tovaru, kupujúci obdrží dodaci list v dvoch vyhotoveniach a na kópiu dodacieho listu potvrdí prevzatie, eventuálne jeho výhrady spojené s prevzatím tovaru. Táto kópia zostane predávajúcemu.

IV. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je sklad predávajúceho vo výrobnom závode Lozorno.
2. V prípade dodávok zabezpečovaných predávajúcim sa v rámcovej kúpnej zmluve zjednáva miesto plnenia sklad, alebo stavba kupujúceho. Kupujúci je povinný zaistiť prístupovú cestu pre nákladný automobil a tiež bezodkladné odobratie tovaru. Kupujúci zodpovedá za pripadné škody vzniknuté poškodením tovaru pri vykladaní tovaru alebo zdĺhavou vykládkou trvajúcou viac ako 90 min od pristavenia vozidla na vykládku paletového tovaru a viac ako 60 min pre postavenie sila a dĺžku trvania dopĺňania sila.
3. Predávajúci zabezpečuje prepravu výhradne v rámci celého územia Slovenskej republiky.

V. Cena

1. Predajná cena za tovar sa rozumie CPT (podľa Incotherms 2000) sklad kupujúceho, alebo príslušná stavba na území Slovenskej republiky.
2. V prípade odberu na jedno miesto určenia v množstve menšom ako limitné množstvo bude účtovaný príplatok podľa cennika za nájom,servis, dopravu a slużby.
3. V prípade požiadavky  kupujúceho  na  dodávku  tovaru  vozidlom s mechanickou rukou účtuje predávajúci príplatok k cene tovaru  vo výške 6,64 € /pal (bez DPH) podľa cennika za nájom, servis, dopravu a slużby.

VI. Platobné podmienky

1. Tovar dodávame výhradne až po úhrade fakturovanej sumy v plnej výške, s výnimkou dodávok realizovaných na základe osobitných zmlúv. Zálohová faktúra sa vystaví okamžite po obdržaní záväznej objednávky. Po obdržaní úhrady na náš běžný účet sa vystaví daňový doklad zálohovej platby a následne sa expeduje tovar.
2. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až po zaplatení celej kúpnej ceny. Do zaplatenia má kupujúci k tovaru len dispozičné právo a nie je oprávnený previesť vlastnícke právo na tretiu osobu.

VII. Obaly

1. Tovar je podľa druhu balený v papierových vreciach, vedrách, alebo voľne ložený, dopravovaný v transportných silách, alebo cisternových vozidlách.
2. Palety EUR účtujeme ako tovar v cene 9,96 €/ks (bez DPH) pri dodávke tovaru.
3. Naspäť prijímame len palety EUR, pôvodné a nepoškodené, dodané kupujúcim CPT sklad predávajúceho.
4. Kupujúci môže palety vrátiť do 6 mesiacov od dátumu prevzatia. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady.
5. Vrátenie paliet musí byt dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom.
6. Vrátené palety budeme prijímať na základe nami potvrdeného dodacieho listu s počtom prevzatých paliet, v cene poníženej  o poplatok za manipuláciu s paletami za 8,66 € / ks (bez DPH).
7. Firma Kreisel Slovensko s.r.o., si vyhradzuje právo, neprijať späť na skład palety, ktoré nespĺňajú podmienky bodĺa bodu VIII. Podmienky prevzatia paliet.

VIII. Podmienky prevzatia paliet

Predávajúci neprijme späť na sklad palety, ktoré vykazujú jednu, alebo viac uvedených závad.
1. Chybná, alebo je šikmo či priečne zlomená doska alebo zvlak.
2. Krajné dosky ložnej alebo opornej podlahy sú odštiepené tak, že je vidieť viac než jeden spojovací driek - klinec.
3. Jeden hranolček chýba, je zlomený, alebo odštiepený tak, že je viditeľný viac ako jeden spojovací kliniec.
4. Je zrejme zlý celkový stav palety a zjavne nie je zaistená nosnosť 1300 kg. (Napuchnuté a hnilé prvky, alebo odštiepené na viacerých doskách, zvlakoch, alebo je narušená celková pevnosť a stabilita palety.)

IX. Skladovanie

1. Skladovanie treba zabezpečiť podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov, alebo v technickom popise na obaloch výrobkov.
2. V prípade suchých omietkových a maltových zmesí, treba zabezpečiť, aby pri zmenách vonkajších teplôt, neprišlo najmä v zimnom období k poškodeniu materiálu skondenzovanou vzdušnou vlhkosťou.

X. Reklamácie a manká

1. Pri prevzatí tovaru, kupujúci obdrží dodaci list v dvoch vyhotoveniach a na kópiu dodacieho listu potvrdí prevzatie, eventuálne jeho výhrady spojené s prevzatím tovaru. Táto kópia zostane predávajúcemu.
2. Podkladom pre fakturáciu je dodací list vystavený vo výrobnom závode.
3. Poškodenie časti jednej dodávky, neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej dodávky.
4. Zistené manká, alebo pripadné nedostatky súvisiace s dodávkou tovaru predávajúci uzná len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 5 pracovných dní po prevzatí tovaru, s doložením záznamu spísaného a podpísaného s prepravcom zásielky.
5. Pri reklamácii kvalitatívneho charakteru sa postupuje presne podľa príslušného ustanovenia Obchodného zákoníka č. 513/1991 Zb. z.
6. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti podmienené surovinami a technikou spracovania, nemôžu byt predmetom reklamácie.
7. Požiadavka na odvoz voľne loženého materiálu v sile bude vykonaná na základe písomnej objednávky od kupujúceho. V objednávke na odvoz budú uvedené aj podmienky na odvoz, napr.:“ čas prístupu na stavbu od – do,  meno zodpovedného pracovníka a pod“.
8. Po odvoze voľne loženého materiálu zo stavby sa silo odváži v závode Lozorno. Pri vrátení množstva materiálu od 1 do 5 ton sa vrátený materiál dobropisuje v plnej výške. Pri vrátení materiálu nad 5 ton predávajúci účtuje prirážku 24,- eur/tona formou zníženia dobropisu za vrátený materiál nad 5 ton.Pri vrátení zbytkového množstva do 1 tony sa tento materiál nedobropisuje.
9. Pri prevzatí tovaru, kupujúci obdrží dodaci list v dvoch vyhotoveniach a na kópiu dodacieho listu potvrdí prevzatie, eventuálne jeho výhrady spojené s prevzatím tovaru. Táto kópia zostane predávajúcemu.


XI. Platnosť dodacích a platobných podmienok

1. Tieto dodacie a platobné podmienky sú platné od 01.04.2020 do platnosti nového cenníka.
2. Neodeliteľnou súčastou dadacích a platobných podmienok je cenník za nájom, servis, dopravu a služby.