VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

I.  Úvod

 1. Tieto všeobecné dodacie a platobné  podmienky spoločnosti Kreisel Slovensko, s.r.o., IČO: 35 755 288, so sídlom 932, 900 55 Lozorno, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18099/B (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov ako kupujúcich vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ktorý vznikol na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim alebo ktorý vznikol na základe objednávky kupujúceho prijatej a potvrdenej predávajúcim, predmetom ktorej je predaj cementu, omietkových zmesí a ďalších  stavebných produktov z aktuálnej ponuky predávajúceho (ďalej len „tovar“) a poskytovanie súvisiacich služieb ako napr. doprava, prenájom strojov a prístrojov, služby servisného technika, atď. (ďalej len „služby“). Tieto Všeobecné dodacie a platobné podmienky sú záväzné a tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy alebo objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom v prípade rozporu má prednosť zmluva alebo objednávka.
 2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak platia vo vzťahu k zmluve, objednávke a týmto všeobecným dodacím a platobným podmienkam príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení.
 3. Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov na účely plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov a obchodnej komunikácie v zmysle článku 13 a 14  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR), sú uvedené na webovej stránke predávajúceho, v časti Dokumenty na stiahnutie/ KREISEL Zásady ochrany osobných údajov.

II.  Príjem objednávok 

 1. Konkrétne množstvo tovaru, ktoré sa má dodať a konkrétny termín jeho dodania určuje kupujúci prostredníctvom kúpnej zmluvy alebo objednávky tovaru, ktorá musí byť potvrdená predávajúcim a musí byť v súlade s kúpnou zmluvou (ak bola uzavretá) a týmito dodacími a platobnými podmienkami, a musí obsahovať min. nasledovné náležitosti: názov a množstvo tovaru, termín a miesto dodania, určenie osoby oprávnenej za kupujúceho prevziať tovar. Len v prípade prijatia (odsúhlasenia) objednávky tovaru predávajúcim, je predávajúci povinný dodať tovar, inak nie je povinný ho dodať.
 2. Objednávka konkrétneho druhu tovaru musí byť vykonaná zo strany kupujúceho e-mailom na e-mailovú adresu odbyt@kreisel.sk v pracovné dni, v prípade ak nie je dohodnuté konkrétne množstvo tovaru priamo v kúpnej zmluve. V prípade doručenia objednávky mimo pracovné dni bude objednávka spracovaná v najbližší pracovný deň. Iné formy objednávky nemusia byť akceptované.
 3. Objednávka musí obsahovať miesto dodania, termín a ďalšiu špecifikáciu k miestu dodania, kontaktnú osobu a osobu určenú na prebratie tovaru, presne vymedzený druh a množstvo objednávaného tovaru.
 4. Všetky objednávky sa považujú za záväzné, akonáhle sú potvrdené predávajúcim.
 5. Minimálna objednávka baleného materiálu je 10 paliet. V prípade objednávky menšej ako 10 paliet má právo predávajúci účtovať dopravu za podlimitné množstvo 10€ bez DPH za každú chýbajúcu paletu. Zníženie minimálneho počtu je možné len po dohode s oddelením odbytu.
 6. Minimálna hodnota objednávky pre dopravu kuriérom je 300€ bez DPH. V prípade objednávky v  hodnote menšej ako 300€ bez DPH má právo predávajúci účtovať dopravu za podlimitné množstvo 1€ bez DPH za každé chýbajúce percento do 100% hodnoty limitného množstvo (platí len pre výrobky označené v cenníku ,,Kuriér“). Zníženie minimálnej hodnoty je možné len po dohode s oddelením odbytu.
 7. Objednávky na dopravu kuriérom musia byť doručené na oddelenie odbytu do 11:00. Objednávky po tomto čase budú expedované nasledujúci pracovný deň
 8. Sortiment jednotlivých druhov (názvov) tovaru je uvedený v aktuálnom katalógu produktov predávajúceho zverejnenom na internetovej stránke predávajúceho www.kreisel.sk/na-stiahnutie.
 9. Kvalitatívne tovar zodpovedá platným technickým normám a ostatným zákonným požiadavkám pre územie Slovenskej republiky.
 10. Dodanie tovaru sa považuje za splnené s toleranciou dodaného množstva tovaru v rozmedzí ± 5 % pri balenom tovare a ± 3 % pri voľne loženom tovare, prípadne s inou toleranciou podľa technického listu tovaru.

III. Realizácia dodávok tovaru

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v štandardnom množstve, druhu, akosti, balení, podľa aktuálnej ponuky predávajúceho a v termíne, tak ako to určuje kúpna zmluva, potvrdenie objednávky a tieto dodacie a platobné podmienky. Kupujúci je povinný objednaný tovar riadne v mieste plnenia prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
 2. Dodávky tovarov realizuje predávajúci z vlastných alebo zazmluvnených externých výrobných závodov na základe rozhodnutia predávajúceho.
 3. Štandardná dodacia lehota na dodanie tovaru je 5 pracovných dní, počínajúc nasledujúcim dňom po potvrdení objednávky, ak nie je v potvrdenej objednávke dohodnutá iná lehota. V prípade tovarov bežne držaných v skladových zásobách sa predávajúci zaväzuje dodať dodávku v čo možno najkratšom čase. Doručenie takéhoto tovaru je maximálne do 2 až 3 pracovných dní (obvyklé na ďalší pracovný deň).
 4. Pri stornovaní objednávky sa postupuje podľa kúpnej zmluvy, týchto všeobecných dodacích a platobných podmienok a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Objednávku týkajúcu sa zákazkovej výroby (pastovité omietky, dizajnové omietky, fasádne nátery, atď. ) nie je možné stornovať.   
 5. Pri odberoch dodávok vlastnou dopravou je nevyhnutné v objednávke uviesť meno oprávnenej osoby a EVČ vozidla kupujúceho určeného na prepravu tovaru a vopred dohodnúť termín a hodinu odberu s predávajúcim.
 6. V prípade zrušenia kupujúcim požiadavky na odber tovaru alebo v prípade, že by nebolo možné tovar v mieste plnenia a objednanom čase dodania odovzdať oprávnenej osobe kupujúceho, má predávajúci právo na náhradu všetkých vzniknutých nákladov spojených s nerealizovaným odberom a to najmä náklady na dopravu (zbytočný výjazd), uskladnenie a prečerpávanie tovar. Tým nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. VI. týchto podmienok nižšie.
 7. Plnenie objednávok a realizácia dodávok platia s výnimkou nepredvídaných prekážok ako sú prípady zásahu vyššej moci (napr. prerušenie dodávok elektrickej energie, porucha na výrobnom zariadení, dopravná kolízia, vojny, občianske nepokoje, epidémie, karanténne obmedzenia, požiare, búrky, záplavy a pod. ) a tým zbavujú predávajúceho všetkých povinností a nárokov na náhradu škody a  ušlý zisk, ktoré kupujúcemu vzniknú v súvislosti s nedodaním tovaru.
 8. Kupujúci je povinný potvrdiť predávajúcemu alebo prepravcovi predávajúceho osobou oprávnenou na prevzatie tovaru dodací list, kde uvedie okrem iného meno a priezvisko a prípadne funkciu osoby preberajúcej tovar. Za nedodržanie tejto povinnosti nesie zodpovednosť kupujúci.
 9. Požiadavka na odvoz (dodanie) voľne loženého materiálu (tovaru) v sile bude vykonaná na základe písomnej objednávky od kupujúceho. V objednávke na odvoz (dodanie) je kupujúci povinný uviesť aj podmienky prebratia tovaru ako napr.: čas prístupu na stavbu od – do, meno zodpovedného pracovníka pri prevzatí tovaru a pod. 
 10. Pri vrátení a zvoze voľne loženého materiálu (tovaru) silom zo stavby alebo o kupujúceho sa silo odváži v závode v Lozorne. Táto hodnota je pri vrátení tovaru smerodajná a porovnáva sa množstvom dodaného tovaru podľa dodacieho listu. Pri vrátení zvyškového  množstva voľne loženého materiálu (tovaru) do 1 tony sa tento materiál nedobropisuje. Pri vrátení zvyškového množstva voľne loženého materiálu (tovaru) od 1 do 5 ton sa vrátený materiál dobropisuje  v plnej výške. Pri vrátení voľne loženého materiálu (tovaru)  nad 5 ton predávajúci účtuje prirážku 24€ / tona formou zníženia dobropisu za vrátený voľne ložený materiál (tovar) nad 5 ton.  
 11. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až po zaplatení celkovej kúpnej ceny vrátane DPH. 

IV. Miesto plnenia

 1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje primárne podľa kúpnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky a to jeho dodaním k prevzatiu na prevádzke predávajúceho (výrobný závod Lozorno) alebo po dohode s predávajúcim jeho dodaním na miesto určené kupujúcim (napr. na stavbu kupujúceho) v rámci Slovenskej republiky, pričom predávajúci znáša náklady na dopravu do miesta dodania, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci zabezpečuje prepravu tovaru výhradne v rámci územia Slovenskej republiky..
 2. V prípade, ak predávajúci vykonáva dopravu tovaru, tak ju realizuje sám alebo cez zmluvného dopravcu.
 3. V prípade dodávok zabezpečovaných predávajúcim mimo prevádzky predávajúceho sa v kúpnej zmluve štandardne zjednáva miesto plnenia (sklad kupujúceho), alebo stavba kupujúceho. Kupujúci je povinný zabezpečiť vykládku maximálne do 2 hodín od pristavenia auta na vykládku. V prípade, kedy nebude tovar vyložený do 2 hodín od príchodu vozidla na vykládku, je predávajúci oprávnený naúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu za čakanie na vykládke, a to 20,- eur za každú ďalšiu začatú hodinu čakania.
 4. Pri dodávkach tovaru predávajúcim na stavbu kupujúceho alebo tretej osoby musí byť kupujúcim zabezpečená vhodná prístupová komunikácia a takisto bezodkladné vyloženie tovaru kupujúcim a zabezpečené i ostatné vhodné podmienky na plynulé vyloženie tovaru predávajúcim. Pri nedodržaní týchto povinností zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí predávajúcemu dodatočné náklady s dodaním tovaru.
 5. V prípade, ak odber tovaru vykonáva kupujúci vlastnou dopravou resp. svojim zmluvným dopravcom z výrobného závodu predávajúceho, je povinný zabezpečiť splnomocnenie na odber tovaru a preukázať sa ním predávajúcemu a zabezpečiť v priestoroch predávajúceho dodržiavanie platných právnych predpisov, najmä predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, dopravných predpisov a interných predpisov predávajúceho o bezpečnosti a obsluhe zariadení a o pohybovaní sa v priestoroch predávajúceho. Kupujúci je ďalej povinný zabezpečiť pred výjazdom z prevádzky predávajúceho očistenie vozidla a v prípade znečistenia komunikácie je povinný bezodkladne toto znečistenie odstrániť, inak je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré predávajúci vynaložil na odstránenie tohto znečistenia
 6. Dokladom potvrdzujúcim prevzatie tovaru je najmä dodací list, nákladný list, alebo vážny protokol.
 7. Pri dodaní tovaru na dohodnuté miesto plnenia sa predávajúci a kupujúci riadia dodacími podmienkami podľa  Incoterms 2020, konkrétne verziou CPT – Carriage Paid To (preprava platená do miesta plnenia), ak zmluva alebo tieto všeobecné dodacie a platobné  podmienky neustanovujú inak.

V. Cena

 1. Cena tovaru a služieb je stanovená dohodu zmluvných strán a je uvedená v potvrdenej objednávke alebo v kúpnej zmluve. Ak nie je cena tovaru a služieb dohodnutá v kúpnej zmluve alebo objednávke, tak platia ceny uvedené v oficiálnych cenníkoch predávajúceho platné ku dňu dodania tovaru, resp. ku dňu plnenia služieb a zverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.kreisel.sk/na-stiahnutie.
 2. Predávajúci má dva druhy cenníkov a to cenník materiálov (tovarov) v jeho aktuálnom znení, zverejnený ako samostatný dokument na internetovej stránke predávajúceho (www.kreisel.sk/na-stiahnutie) a cenník za nájom, servis, dopravu a služby v jeho aktuálnom znení, ktorý je súčasťou katalógu tovarov služieb predávajúceho v záverečnej časti dokumentu zverejneného na internetovej stránke predávajúceho (www.kreisel.sk/na-stiahnutie). Obidva cenníky sú pre predávajúceho záväzné, ak zmluva alebo osobitná dohoda s predávajúcim neurčujú inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej úpravy cien tovarov a služieb, najmä v prípade zvýšenia výrobných nákladov alebo z iných závažných dôvodov. Ak kupujúci nesúhlasí s novými cenami, má právo odstúpiť od zmluvy. V prípade zadania požiadavky kupujúcim na dodanie tovaru po zverejnení nových cien sa to bude považovať za prijatie nových cien tovaru a služieb kupujúcim.
 3. V  prípade, ak cena tovaru nie je uvedená v objednávke, ale len v  potvrdení objednávky, má sa za to, že kupujúci sa oboznámil s cenníkmi predajcu a akceptuje túto cenu, ak ju bezodkladne, najneskôr do 12 hodín od potvrdenia objednávky nenamietne alebo ak prevezme tovar. V prípade, ak je cena v potvrdení objednávky uvedená v súlade s oficiálnym cenníkom predávajúceho, kupujúci nemôže namietať jej výšku. Prevzatie tovaru uvedeného v  potvrdenej objednávke kupujúcim sa považuje aj za odsúhlasenie ceny tovaru uvedeného v  potvrdenej objednávke.
 4. V prípade odberu tovaru na jedno miesto dodania v množstve menšom ako sú predávajúcim stanovené limitné množstvo (tzv. podlimitné množstvá tovaru) bude predávajúcim kupujúcemu účtovaný príplatok podľa cenníka za nájom, servis, dopravu a služby aktuálnom znení, ktorý je súčasťou katalógu tovarov služieb predávajúceho.
 5. V prípade požiadavky kupujúceho na dodávku tovaru vozidlom s mechanickou rukou účtuje predávajúci príplatok k cene tovaru podľa individuálnej cenovej ponuky.

VI. Platobné podmienky

 1. Predávajúci dodáva tovar a služby výhradne zmluvným odberateľom. Faktúru za tovar vystaví predávajúci v nasledujúci pracovný deň po prevzatí tovaru kupujúcim so splatnosťou dohodnutou v kúpnej zmluve alebo v potvrdení objednávky.
 2. Fakturácia tovaru sa vykoná na základe potvrdenej objednávky alebo kúpnej zmluvy a potvrdeného dodacieho listu. Ak predávajúci vykoná okrem predaja tovaru aj iné služby pre kupujúceho s dodaním tovaru spojené, je oprávnený aj tieto služby kupujúcemu vyúčtovať a fakturovať.
 3. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na fakturácii na základe zálohovej faktúry alebo na zľave z kúpnej ceny (skonte), pričom ak z dôvodov nie na strane predávajúceho nedôjde v lehote splatnosti k úhrade pohľadávok predávajúceho vopred má predávajúci právo tovar nedodať alebo zrušiť skonto a dodatočne doúčtovať sumu podľa príslušného cenníka. O obnovení skonta rozhodne predávajúci.
 4. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať tovar, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50 % z hodnoty takto objednaného a neprevzatého tovaru (v prípade zákazkového tovaru 100 %), pričom právo na plnú náhradu škody tým nie je dotknuté.
 5. Ak je kupujúci v omeškaní s platením kúpnej ceny alebo iného peňažného plnenia vzniknutého na základe kúpnej zmluvy alebo týchto všeobecných dodacích a platobných podmienok, je predávajúci oprávnený:

a) požadovať od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania,

b) okamžite zastaviť dodávky tovaru a služieb,

c) odstúpiť od zmluvy.

 1. Zmluvné strany dohodli, že predávajúci nie je povinný dodávať kupujúcemu tovar v prípade, ak predávajúci má voči kupujúcemu akékoľvek (aj z iných zmluvných vzťahov) neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
 2. Predávajúci je oprávnený započítať si akúkoľvek svoju pohľadávku voči kupujúcemu vyplývajúcu zo zmluvy alebo týchto všeobecných dodacích a platobných podmienok s akoukoľvek (aj z iných zmluvných vzťahov) pohľadávkou kupujúceho voči predávajúcemu. Jednostranný zápočet zo strany kupujúceho možný nie je.
 3. Kupujúci môže udeliť predávajúcemu súhlas s elektronickou fakturáciou, pričom následne si predávajúci a kupujúci upravia podmienky vystavovania a doručovania faktúr, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.

VII. Obaly a europalety

 1. Tovar je podľa druhu balený v papierových vreciach, vedrách , alebo voľne ložený, dopravovaný v transportných silách, alebo cisternových vozidlách. 
 2. Europalety predávajúci účtuje, v prípade dodania tovaru na europaletách, k cene tovaru vo výške 20€ bez DPH / ks.
 3. Predávajúci sa zaväzuje odkúpiť od kupujúceho nepoškodené europalety za rovnakú cenu počas nasledujúcich do 6 mesiacov od príslušnej dodávky tovaru, maximálne však v takom množstve, v akom boli kupujúcemu vyfakturované. Kupjúci je povinný vrátiť europalety na vlastné náklady. Predávajúci prijíma naspäť len europalety, pôvodné a nepoškodené.
 4. Reklamácie množstva a kvality dodaných paliet musí kupujúci bezodkladne, najneskôr v deň prevzatia tovaru, písomne oznámiť predávajúcemu s doloženou fotodokumentáciou priamo z vykládky tovaru a s podpísaným dodacím listom od vodiča, inak nároky na reklamácie dodaných paliet zanikajú. Kupujúci je súčasne povinný množstva a kvalitu dodaných europaliet priamo u dopravcu.
 5. Vrátenie europaliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry od predávajúceho a dodacím listom, pričom predávajúci vráti sumu zaplatenú kupujúcim za paletu poníženú o amortizačný poplatok 2€ bez DPH / europaleta.
 6. V prípade zvozu paliet ktorý zabezpečuje predávajúci je minimálne množstvo od jedného zákazníka 150 ks  EUR paliet. V prípade menšieho množstva má predávajúci právo účtovať kupujúcemu náklady spojené zo zvozom europaliet. Zníženie minimálneho počtu je možné len po dohode s oddelením odbytu.
 7. Dátum zvozu europaliet je výhradne v kompetencii oddelenia odbytu predávajúceho a to až po vyťažení kamióna do minimálne 450 ks europaliet.
 8. Europalety nesmú byť uložené do seba a v jednom stohu musí byť 15 ks EUR europaliet. Každý stoh musí byť označený aby bolo možné pri preberaní identifikovať od koho boli palety doručené  a skontrolovať ich stav. 
 9. Dopravca určený predávajúcim je kompetentný pri spätnom zvoze zhodnotiť kvalitu nakladaných europaliet a prípadne aj odmietnuť naloženie paliet ktoré nespĺňajú štandard EUR paliet. Počet naložených paliet potvrdí dopravca a zástupca kupujúceho svojím podpisom do dodacieho listu.    
 10. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť alebo odmietnutý zvoz a výkup europaliet v období od 1.12. do 28.2. príslušných kalendárnych rokov.
 11. Predávajúci si vyhradzuje právo, neprijať späť na sklad europalety, ktoré nespĺňajú podmienky podľa bodu VIII. Podmienky prevzatia paliet.

VIII. Podmienky vrátenia europaliet

Predávajúci neprijme od kupjúceho späť na sklad europalety, ktoré vykazujú jednu alebo viac uvedených nedostatkov.

 • Ide o iný typ, rozmery alebo farbu europaliet
 • Sú v stave, kedy viditeľne stratili požadovanú pevnosť a tuhosť.
 • Sú poškodené, zvetrané, majú prehnité dosky alebo je drevo napadnuté škodcami
 • Je poškodená alebo je šikmo či priečne zlomená doska alebo zvlak
 • Krajné dosky ložnej alebo opornej podlahy sú odštiepené tak, že je vidieť viac než jeden spojovací driek – klinec.
 • Jeden hranolček chýba, je zlomený, alebo odštiepený tak, že je vidieť viac ako jeden spojovací klinec.
 • Je  zrejmý zlý celkový stav palety, sú hrubo znečistené a zjavne nie je zaistená nosnosť 1300 kg.
 • Napuchnuté a hnilé prvky, alebo odštiepené na viacerých doskách, zvlakoch alebo je narušená celková pevnosť a stabilita palety.

IX. Skladovanie

 1. Skladovanie tovaru u kupujúceho treba zabezpečiť podľa pokynov výrobcov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov, alebo v technickom popise na obaloch výrobkov.
 2. V prípade suchých omietkových a maltových zmesí, treba zabezpečiť, aby pri zmenách vonkajších  teplôt, neprišlo najmä v zimnom období k poškodeniu materiálu skondenzovanou vzdušnou vlhkosťou  a súčasne je potrebné ich chrániť pred priamym slnečným žiarením.
 3. V prípade povrchových úprav a ostatných výrobkov vo vedrách  (fasádne omietky , farby , penetrácie , hydroizolácie atď. ) je potrebné zabezpečiť , aby skladovacia teplota neklesla pod 5°C.
 4. Predávajúci neručí za vlastnosti tovarov po uplynutí deklarovanej doby trvanlivosti alebo neodbornom nákladní, či aplikácii s tovarom.

X. Zodpovednosť za vady a reklamácie

 1. Pri prevzatí tovaru kupujúci obdrží dodací list v dvoch vyhotoveniach a na kópiu dodacieho listu potvrdí prevzatie, eventuálne napíše svoje výhrady spojené s prevzatím tovaru. Túto kópiu je povinný následne predložiť predávajúcemu, ktorému zostane.
 2. Podkladom pre fakturáciu je dodací list vystavený vo výrobnom závode.
 3. Poškodenie len časti dodaného tovaru, neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej dodávky.
 4. Zistené množstevné rozdiely alebo prípadné vady tovaru predávajúci uzná len v prípade, ak ich kupujúci uplatní bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní po prevzatí tovaru, s doložením príslušnej dokumentácie preukazujúcej vady tovaru (záznamu spísaného a podpísaného s prepravcom zásielky, fotodokumentácie), kde budú vady iné nedostatky tovaru jasne a zrozumiteľne popísané.
 5. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov, primárne príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
 6. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti podmienené surovinami a technikou spracovania, nemôžu byť predmetom reklamácie a nepovažujú sa za vedy tovaru.
 7. Pri dodávkach baleného tovaru nie je možné reklamovať odchýlky od deklarovanej hmotnosti, ktoré sú v rámci povoleného rozmedzia podľa čl. II ods. 10 týchto všeobecných dodacích a platobných podmienok.
 8. Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu odber vzoriek reklamovaného tovaru a tento tovar uložiť oddelene do vybavenia reklamácie.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. V prípade sporov sú vecne a miestne príslušné slovenské súdy.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu alebo doplnenie týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti (vrátane faktúr) doručované medzi zmluvnými stranami v súvislosti so zmluvou alebo týmito všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami sa budú doručovať na aktuálne adresy ich sídiel (resp. miest podnikania) uverejnené v obchodnom (živnostenskom) registri na internete, na kontaktné e-mailové adresy alebo na ďalšie kontaktné údaje uvedené v zmluve, pokiaľ si neoznámia zmenu adries. Písomnosti sa budú považovať za doručené najneskôr uplynutím tretieho dňa odo dňa ich odoslania doporučene na dohodnutú adresu, a to bez ohľadu na to, či sa adresát o písomnosti dozvedel alebo či sa písomnosť dostala do dispozície adresáta.
 4. Tieto dodacie a platobné podmienky sú platné  a účinné od 01.01.2023.
 5. Neoddeliteľnou súčasťou týchto dodacích a platobných podmienok je cenník materiálov (tovarov) v jeho aktuálnom znení a aktuálny cenník za nájom, servis, dopravu a služby.