VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

I. Úvod

1. Všeobecné dodacie podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb .z. v. aktuálnom znení.
3. Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, sú uvedené na webovej stránke predávajúceho.

II. Príjem objednávok 

1. Objednávka musí byť vykonaná e-mailom na e-mailovú adresu odbyt@kreisel.sk. Iné formy objednávky nemusia byť akceptované.
2. Objednávka musí obsahovať miesto dodania, termín a ďalšiu špecifikáciu k miestu dodania, kontaktnú osobu a osobu určenú na prebratie tovaru, presne vymedzený druh a množstvo objednávaného tovaru.
3. Všetky objednávky sa považujú za záväzné, akonáhle sú potvrdené predávajúcim.
4. Pri stornovaní objednávky sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. ( Objednávku týkajúcu sa zákazkovej výroby /pastovité omietky, dizajnové omietky, fasádne nátery / nie je možné stornovať. )  

III. Plnenie objednávok – realizácia dodávok

1. Dodávky tovarov realizujeme z výrobných závodov.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zabezpečiť dodávku z jemu vyhovujúcemu príslušného výrobného závodu.
3. Štandardná dodacia lehota na dodanie tovaru je 5 pracovných dní, počínajúc nasledujúcim dňom po potvrdení objednávky, ak nie je v potvrdenej objednávke dohodnutá iná lehota.. V prípade tovarov bežne držaných v skladových zásobách sa predávajúci zaväzuje dodať dodávku v čo možno najkratšom čase.
4. Minimálna objednávka baleného materiálu je 10 paliet. V prípade objednávky menšej ako 10 paliet má právo predávajúci účtovať dopravu za podlimitné množstvo 10€ bez DPH za každú chýbajúcu paletu. Zníženie minimálneho počtu je možné len po dohode s oddelením odbytu.
5. Minimálna hodnota objednávky pre dopravu kuriérom je 300€ bez DPH . V prípade objednávky v  hodnote menšej ako 300€ bez DPH má právo predávajúci účtovať dopravu za podlimitné množstvo 1€ bez DPH za každé chýbajúce percento do 100% hodnoty limitného množstvo. (platí len pre výrobky označené v cenníku ,,Kuriér“) Zníženie minimálnej hodnoty je možné len po dohode s oddelením odbytu.
6. Objednávky na dopravu kuriérom musia byť doručené na oddelenie odbytu do 11:00. Objednávky po tomto čase budú expedované nasledujúci pracovný deň. Doručenie tovaru je maximálne do 2 až 3 pracovných dní (obvyklé na ďalší pracovný deň).
7. Pri odberoch dodávok vlastnou dopravou je nevyhnutné v objednávke uviesť meno oprávnenej osoby a EVČ auta a vopred dohodnúť termín odberu s predávajúcim.
8. V prípade, že nebolo možné tovar v mieste určenia a objednanom čase dodania odovzdať oprávnenej osobe, má predávajúci právo na náhradu všetkých vzniknutých nákladov spojených s nerealizovaným odberom.
9. Plnenie objednávok a realizácia dodávok platia s výnimkou nepredvídaných prekážok ako sú prípady zásahu vyššej moci (napr. prerušenie dodávok elektrickej energie, porucha na výrobnom zariadení, dopravná kolízia , vojny, občianske nepokoje, epidémie, karanténne obmedzenia, požiare, búrky, záplavy a pod. ) a tým zbavujú predávajúceho všetkých povinností a nárokov na náhradu škody a  ušlý zisk
10. Kupujúci je povinný potvrdiť predávajúcemu alebo prepravcovi predávajúceho osobou oprávnenou na prevzatie tovaru dodací list, kde uvedie okrem iného meno a priezvisko osoby preberajúcej tovar. Za nedodržanie tejto povinnosti nesie zodpovednosť kupujúci
11. Požiadavka na odvoz voľne loženého materiálu v sile bude vykonaná na základe písomnej objednávky od kupujúceho. V objednávke na odvoz budú uvedené aj podmienky na odvoz napr.: čas prístupu na stavbu od – do, meno zodpovedného pracovníka pri prevzatí tovaru a pod. 
12. Pri vrátení a zvoze voľne loženého materiálu silom zo stavby sa silo odváži v závode v Lozorne. Pri vrátení zvyškového  množstva do  1 tony sa tento materiál nedobropisuje. Pri vrátení množstva materiálu od 1 do 5 ton sa vrátený materiál dobropisuje  v plnej výške . Pri vrátení materiálu nad 5 ton predávajúci účtuje prirážku 24€ / tona formou zníženia dobropisu za vrátený materiál nad 5 ton.

IV. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je sklad predávajúceho vo výrobnom závode Lozorno.
2. V prípade dodávok zabezpečovaných predávajúcim sa v rámcovej kúpnej zmluve zjednáva miesto plnenia sklad , alebo stavba kupujúceho. Kupujúci je povinný zabezpečiť vykládku maximálne do 2 hodín od pristavenia auta na vykládku. V prípade, kedy nebude tovar vyložený do 2 hodín od príchodu vozidla na vykládku, je predávajúci oprávnený naúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu za čakanie na vykládke, a to 20,- eur za každú začatú hodinu čakania.
3. Pri dodávkach na stavbu musí byť zabezpečená prístupová komunikácia a takisto bezodkladné vyloženie tovaru kupujúcim. Pri nedodržaní týchto povinností zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí predávajúcemu dodatočné náklady.
4. Predávajúci zabezpečuje prepravu výhradne v rámci územia Slovenskej republiky.

V. Cena

1. Predajná cena za tovar sa rozumie CPT / podľa Incotherms 2000 / sklad kupujúceho, alebo príslušná stavba na území Slovenskej republiky.
2. Cena tovaru je dohodnutá v potvrdenej objednávke alebo v kúpnej zmluve. V  prípade, ak cena tovaru nie je uvedená v objednávke, ale len v  potvrdení objednávky, kupujúci akceptuje túto cenu, ak ju ihneď, najneskôr do 12 hodín od potvrdenia objednávky nenamietne alebo ak prevezme tovar. V prípade, ak je cena v potvrdení objednávky uvedená v súlade s oficiálnym cenníkom predávajúceho, kupujúci nemôže namietať jej výšku. Prevzatie tovaru uvedeného v  potvrdenej objednávke kupujúcim sa považuje aj za odsúhlasenie ceny tovaru uvedeného v  potvrdenej objednávke.
3. V prípade odberu na jedno miesto určenia v množstve menšom ako limitné množstvo bude účtovaný príplatok podľa cenníka za nájom, servis, dopravu a služby.
4. V prípade požiadavky kupujúceho na dodávku tovaru vozidlom s mechanickou rukou účtuje predávajúci príplatok k cene tovaru podľa individuálnej cenovej ponuky.

VI. Platobné podmienky

1. Tovar dodávame výhradne zmluvným odberateľom. Faktúra za tovar sa vystaví v nasledujúci pracovný deň po prevzatí tovaru. 
2. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až po zaplatení celkovej kúpnej ceny vrátane DPH. 
3. Fakturácia tovaru sa vykoná na základe potvrdenej objednávky alebo kúpnej zmluvy a potvrdeného dodacieho listu. Ak predávajúci vykoná okrem predaja tovaru aj iné služby pre kupujúceho s dodaním tovaru spojené, je oprávnený aj tieto služby kupujúcemu vyúčtovať a fakturovať.. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať tovar, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50 % z hodnoty takto objednaného a neprevzatého tovaru (v prípade zákazkového tovaru 100 %), pričom právo na plnú náhradu škody tým nie je dotknuté.

VII. Obaly

1. Tovar je podľa druhu balený v papierových vreciach, vedrách , alebo voľne ložený, dopravovaný v transportných silách , alebo cisternových vozidlách. 
2. Palety EUR účtujeme ako tovar pri dodávke tovaru v cene 20€ bez DPH / ks.
3. Naspäť prijímame len EUR palety, pôvodné a nepoškodené.
4. Reklamácie množstva a kvality dodaných paliet musí kupujúci bezodkladne písomne oznámiť kupujúcemu s doloženou fotodokumentáciou priamo z vykládky tovaru a s podpísaným dodacím listom od vodiča, inak nároky na reklamácie dodaných paliet zanikajú.
5. Kupujúci môže palety vrátiť do 6 mesiacov od dátumu prevzatia. Kupujúci môže EUR palety vrátiť na vlastné náklady .
6. Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom .
7. Vrátené palety budeme prijímať  na základe potvrdeného dodacieho listu s počtom prevzatých paliet, v cene poníženej o amortizačný poplatok 2€ bez DPH / paleta.
8. V prípade zvozu paliet ktorý zabezpečuje predávajúci je minimálne množstvo od jedného zákazníka 150 ks  EUR paliet. V prípade menšieho množstva má predávajúci možnosť účtovať kupujúcemu náklady spojené zo zvozom paliet. Zníženie minimálneho počtu je možné len po dohode s oddelením odbytu.
9. Dátum zvozu paliet je výhradne v kompetencii oddelenia odbytu a to až po vyťažení kamióna do minimálne 450 ks EUR paliet. 
10. Palety nesmú byť uložené do seba a v jednom stohu musí byť 15 ks EUR paliet. Každý stoh musí byť označený aby bolo možné pri preberaní identifikovať od koho boli palety doručené  a skontrolovať ich stav. 
11. Dopravca určený predávajúcim je kompetentný pri spätnom zvoze zhodnotiť kvalitu nakladaných paliet a prípadne aj odmietnuť naloženie paliet ktoré nespĺňajú štandard EUR paliet. Počet naložených paliet potvrdí dopravca a zástupca kupujúceho svojím podpisom do dodacieho listu.     
12. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť zvoz a výkup paliet v období od 1.12. do 28.2. príslušných kalendárnych rokov.
13. Firma Kreisel Slovensko s.r.o., si vyhradzuje právo, neprijať späť na sklad palety, ktoré nespĺňajú podmienky podľa bodu VIII. Podmienky prevzatia paliet.

VIII. Podmienky prevzatia paliet

Predávajúci neprijme späť na sklad palety, ktoré vykazujú jednu , alebo viac uvedených nedostatkov.

1. Sú v stave, kedy viditeľne stratili požadovanú pevnosť a tuhosť.
2. Sú poškodené, zvetrané, majú prehnité dosky alebo je drevo napadnuté škodcami
3. Chybná , alebo je šikmo či priečne zlomená doska alebo zvlak
4. Krajné dosky ložnej alebo opornej podlahy sú odštiepené tak, že je vidieť viac než jeden spojovací driek – klinec.
5. Jeden hranolček chýba, je zlomený, alebo odštiepený tak, že je vidieť viac ako jeden spojovací klinec.
6. Je  zrejmý zlý celkový stav palety a zjavne nie je zaistená nosnosť 1300 kg. Napuchnuté a hnilé prvky, alebo odštiepené na viacerých doskách, zvlakoch alebo je narušená celková pevnosť a stabilita palety.

IX. Skladovanie

1. Skladovanie treba zabezpečiť podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov, alebo v technickom popise na obaloch výrobkov.
2. V prípade suchých omietkových a maltových zmesí, treba zabezpečiť, aby pri zmenách vonkajších  teplôt, neprišlo najmä v zimnom období k poškodeniu materiálu skondenzovanou vzdušnou vlhkosťou.
3. V prípade povrchových úprav a ostatných výrobkov vo vedrách  ( fasádne omietky , farby , penetrácie , hydroizolácie atď. ) je potrebné zabezpečiť , aby skladovacia teplota neklesla pod 5°C

X. Reklamácie a manká

1. Pri prevzatí tovaru, kupujúci dostane dodací list v dvoch vyhotoveniach a na kópiu dodacieho listu potvrdí prevzatie, eventuálne napíše jeho výhrady spojené s prevzatím tovaru. Táto kópia zostane predávajúcemu.
2. Podkladom pre fakturáciu je dodací list vystavený vo výrobnom závode.
3. Poškodenie časti jednej dodávky, neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej dodávky.
4. Zistené manká , alebo prípadné nedostatky súvisiace s dodávkou tovaru predávajúci uzná len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 5 pracovných dní po prevzatí tovaru, s doložením záznamu spísaného a podpísaného s prepravcom zásielky.
5. Pri reklamácii kvalitatívneho charakteru sa postupuje presne podľa príslušného ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. z. .
6. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti podmienené surovinami a technikou spracovania, nemôžu byť predmetom reklamácie.

XI. Platnosť dodacích a platobných podmienok

1.    Tieto dodacie a platobné podmienky sú platné od 01.07.2022 do platnosti nového cenníka.
2.    Neoddeliteľnou súčasťou dodacích a platobných podmienok je cenník za nájom, servis, dopravu a služby.