Compliance - Usmernenia a procesy

Compliance- nariadenie

Dodržiavanie práva, zákona a správania, ktoré je v súlade s pravidlami, patrí medzi základné hodnoty a princípy našej spoločnosti. Tento jasný záväzok k dodržiavaniu pravidiel (Compliance) spája všetkých našich zamestnancov cez hranice štátov a kultúry. Porušenia platného práva a zákonov a/alebo interných pravidiel správania nie sú v našej spoločnosti tolerované a proaktívne im predchádzame pomocou účinných opatrení.

Compliance- ohlasovacia platforma

Zameriavame sa na prevenciu a dôkladné vyšetrovanie údajných porušení Compliance. Účinné kontrolné mechanizmy a užitočné informačné / ohlasovacie kanály minimalizujú nedostatky cieleným spôsobom a dôsledne zabraňujú opakovanému pochybeniu. V zásade sa porušenie zákonných alebo interných pravidiel spoločnosti musí nahlásiť regulárnou oficiálnou cestou (napr. nadriadenému, podnikovej rade, revízii koncernu atď.). Ak oznamovateľ predpokladá, že dokončenie nebude zabezpečené, alebo že by ohlásenie mohlo mať za následok osobné znevýhodnenie, je mu k dispozícii naša Compliance- ohlasovacia platforma. 

Kto môže nahlásiť Compliance- porušenie?

Od všetkých zamestnancov a obchodných partnerov FIXIT GRUPPE sa vyžaduje, aby poskytli cielené a jasné informácie o Compliance- porušeniach so zverejnením svojej vlastnej identity. Anonymné informácie sa akceptujú a spracúvajú iba vo výnimočných prípadoch.

Ktoré porušenia by sa mali hlásiť?

Je dôležité, aby boli ohlásené iba udalosti, ktoré naznačujú trestný čin (napr. krádež, podvod, korupcia, šikana) alebo systematické porušovanie práva, zákona alebo interných pravidiel správania spoločnosti. V prípade rozpoznateľného zneužitia Compliance- ohlasovacej platformy (napr. za neopodstatnené obvinenia, ohovárania) si FIXIT GRUPPE vyhradzuje právo podniknúť právne kroky alebo disciplinárne opatrenia voči oznamovateľovi.