Zásady ochrany osobných údajov pre oznamovateľov

Informácie o ochrane údajov v signalizačnom systéme FIXIT GRUPPE

 

Za spracovanie osobných údajov zodpovedá:

KREISEL Slovensko, s.r.o.
Železničná 932
900 55 Lozorno
Slovensko
Tel.: +421 2 6010 2444

 

Osobné údaje

V zásade je možné oznamovací systém použiť bez poskytnutia osobných údajov. V rámci signalizačného procesu však môžete dobrovoľne zverejniť osobné údaje, predovšetkým  údaje o vašej totožnosti, meno a priezvisko, krajinu bydliska, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Oznámenie, ktoré odošlete, môže obsahovať aj osobné údaje tretích strán, na ktoré sa vo svojom inzeráte odvolávate. Dotknuté osoby majú možnosť sa k informáciám vyjadriť. V takom prípade budeme dotknuté osoby o oznámení informovať. Aj v tomto prípade je vaša dôvernosť chránená, pretože – pokiaľ je to právne možné – sa dotknutej osobe neposkytujú žiadne informácie o vašej totožnosti a vaše údaje sa používajú spôsobom, ktorý neohrozuje vašu anonymitu.

 

Účel a právny základ spracúvania

Oznamovací systém vám umožňuje kontaktovať nás a nahlásiť informácie o dodržiavaní a porušovaní zákona. Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme posúdili hlásenia podané prostredníctvom oznamovacieho systému a prešetrili podozrenia z compliance a porušovania zákona. Môže sa stať, že budeme mať na vás otázky. Na tento účel využívame iba komunikáciu prostredníctvom oznamovacieho systému. Dôvernosť poskytovaných informácií je našou najvyššou prioritou.

Príslušné spracovanie vašich osobných údajov prebieha na základe vášho súhlasu vyjadreného pri nahlasovaní prostredníctvom oznamovacieho systému (čl. 6 ods. 1 písm.  všeobecného nariadenia o ochrane údajov, v skratke GDPR).

Vaše osobné údaje spracúvame aj v rozsahu potrebnom na plnenie zákonných povinností. Týka sa to predovšetkým oznamovania dôležitých záležitostí v oblasti trestného práva, hospodárskej súťaže a pracovného práva (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

Nakoniec budú vaše osobné údaje spracované, ak je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Máme oprávnený záujem spracúvať osobné údaje s cieľom predchádzať a odhaľovať porušenia v rámci spoločnosti, kontrolovať zákonnosť vnútorných procesov a zachovávať integritu spoločnosti.

Ak nám poskytnete osobitné kategórie osobných údajov, budeme ich spracúvať na základe vášho súhlasu (čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR).

Nemáme v úmysle použiť vaše osobné údaje na iné účely, ako sú tie, ktoré sú uvedené vyššie. V opačnom prípade získame váš súhlas vopred.

 

Zverejnenie osobných údajov

FIXIT GRUPPE pôsobí medzinárodne a má pobočky v rôznych krajinách Európskej únie aj mimo nej. Do uchovávaných údajov môžu nahliadať len špeciálne oprávnené osoby v spoločnosti. Kontroly môžu byť v rozsahu potrebnom na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu poverené aj špeciálne oprávnené osoby z našich dcérskych spoločností. To platí najmä v prípade, ak sa vaše oznámenie v danej krajine vyšetruje. Všetky osoby oprávnené na prístup k údajom sú výslovne povinné zachovávať mlčanlivosť.

Na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu môže byť potrebné odovzdať vaše osobné údaje vonkajším subjektom, ako sú advokátske kancelárie, orgány činné v trestnom konaní alebo orgány hospodárskej súťaže, v rámci alebo mimo Európskej únie.

Pokiaľ poskytujeme vaše osobné údaje v rámci skupiny alebo externe, jednotná úroveň ochrany údajov je zabezpečená internými predpismi o ochrane údajov a/alebo príslušnými zmluvami. Vo všetkých prípadoch zostáva zodpovednosť za spracovanie údajov na strane spoločnosti.

 

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje uchovávame len dovtedy, kým je to potrebné na vybavenie vašej žiadosti alebo kým máme oprávnený záujem uchovávať vaše osobné údaje. Uchovávame sa môže uskutočniť aj vtedy, ak to ustanovili európski alebo vnútroštátni zákonodarcovia s cieľom splniť zákonné povinnosti, ako sú napríklad povinnosti uchovávania. Všetky osobné údaje budú následne vymazané, zablokované alebo anonymizované.

 

Vaše práva

Ak ste poskytli osobné údaje, máte právo na informácie, opravu a vymazanie osobných údajov. Môžete tiež obmedziť spracovanie alebo požiadať o jeho prenesenie na iný zodpovedný subjekt.

Okrem toho máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania založeného na súhlase až do jeho odvolania. Súhlas možno odvolať spravidla len do jedného mesiaca od doručenia oznámenia, pretože v niektorých prípadoch je FIXIT GRUPPE povinná informovať obvinenú osobu o úkonoch, ktoré voči nej podnikla v súlade s čl. 14 ods. 3 písm. a  GDPR obvinenia a vyšetrovania boli vykonané do jedného mesiaca. To zahŕňa aj uchovávanie, druh údajov, účel spracovania, totožnosť zodpovednej osoby aj – ak to zákon vyžaduje – nahlasujúcej osoby, aby už nebolo možné prestať spracúvať údaje    alebo identifikačné údaje vymazať. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa môže skrátiť aj              vtedy, ak je nevyhnutný okamžitý zásah orgánu alebo súdu. Po sprístupnení orgánu alebo súdu sa identifikačné údaje nachádzajú vo FIXIT GRUPPE aj v procesných spisoch orgánu alebo súdu.

Tieto práva uplatňujete zaslaním neformálnej správy zodpovednej osobe. Ak ste nás upozornili na právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, sme povinní informovať všetkých príjemcov, ktorým sme vaše osobné údaje poskytli, o oprave alebo vymazaní údajov alebo obmedzení spracovania, pokiaľ sa nepreukáže, že je to nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie. O týchto príjemcoch vás budeme na požiadanie informovať.

Napokon, bez toho, aby boli dotknuté iné správne alebo súdne opravné prostriedky, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, predovšetkým v členskom štáte vášho bydliska, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje GDPR.

 

Stav informácií o ochrane údajov: september 2023

Zásady ochrany osobných údajov pre oznamovateľov
pdf
586 KB