Informácie o ochrane osobných údajov pre žiadateľov a žiadateľky

Teší nás, že ste sa o nás zaujímali a uchádzali ste sa o pracovné miesto v našej spoločnosti. Radi by sme vám poskytli nasledujúce informácie o spracovaní vašich osobných údajov v súvislosti s vašou žiadosťou.

Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?
Zodpovedným v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je:

KREISEL Slovensko, s.r.o.
Lozorno 932
SK-900 55 Lozorno


Ďalšie informácie o našej spoločnosti, údaje o osobách oprávnených ju zastupovať a ďalšie možnosti kon-taktu nájdete v časti Impressum na našej webovej stránke:

https://www.kreisel.sk/impressum 

Ktoré Vaše údaje spracúvame? A na aké účely?
Údaje, ktoré ste nám zaslali v súvislosti s Vašou žiadosťou, spracúvame s cieľom overiť Vašu vhodnosť na danú pozíciu (prípadne iné voľné pozície v našich spoločnostiach) a uskutočniť proces výberového konania.

Na akom právnom základe sa to zakladá?
Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov v tomto výberovom konaní je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ako aj vnútroštátne predpisy o ochrane osobných údajov v rámci otváracej doložky podľa pracovného práva podľa článku 88 GDPR. Spracúvanie údajov potrebných v súvislosti s rozhodnutím o vzniku pracovného pomeru je preto prípustné.

Ak sú údaje potrebné na právne stíhanie po ukončení procesu výberového konania, spracovanie údajov sa môže vykonať na základe požiadaviek článku 6 GDPR, najmä na ochranu oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš záujem teda spočíva v uplatnení alebo obhajobe nárokov.

Ako dlho budú údaje uložené?
V prípade zamietnutia žiadosti budú údaje žiadateľov vymazané najneskôr po 6 mesiacoch. Ak vám bolo počas procesu výberového konania pridelené pracovné miesto, údaje zo systému údajov uchádzačov sa prenesú do nášho personálneho informačného systému.

Ktorým príjemcom sa údaje poskytujú?
Údaje z Vašej žiadosti preskúma oddelenie ľudských zdrojov po prijatí Vašej žiadosti. Vhodné žiadosti sa potom interne postúpia osobe zodpovednej za príslušné voľné pracovné miesto. Ďalší postup sa potom koordinuje. Prístup k Vašim údajom majú zásadne len tie osoby v spoločnosti, ktoré to potrebujú na riadny priebeh nášho výberového konania.

Kde sa údaje spracúvajú?
Údaje sa spracúvajú v dátovom centre spoločnosti Green Datacenter AG, Industriestrasse 31, 5242 Lupfig vo Švajčiarsku. Švajčiarsko má úroveň ochrany údajov porovnateľnú s EÚ a prenos údajov do týchto krajín je podľa zákona o ochrane údajov prípustný bez ďalšieho samostatného overovania.

Vaše práva ako "dotknutej osoby"
Máte právo na informácie o svojich osobných údajoch, ktoré spracúvame. V prípade žiadosti o informácie, ktorá nie je podaná písomne, Vás žiadame o pochopenie, že od Vás môžeme požadovať dôkazy, ktoré potvrdzujú, že ste osoba, za ktorú sa vydávate.

Okrem toho máte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania v rozsahu, v akom ste na to oprávnení zo zákona.

Okrem toho máte právo namietať proti spracovaniu v rámci zákonných predpisov. To isté platí pre právo na prenosnosť údajov.

Naši pracovníci poverení spracovaním osobných údajov
V našej spoločnosti sme menovali pracovníčku pre ochranu osobných údajov. Môžete ju kontaktovať pro-stredníctvom týchto kontaktných možností:

Sonja Tietz, e-mail: datenschutz@fixit-gruppe.com

Právo podať sťažnosť
Máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov z našej strany dozornému orgánu na ochra-nu údajov.
Zmeny v informáciách o ochrane osobných údajov
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek aktualizovať naše informácie o ochrane osobných údajov, aby sme zohľadnili potrebné úpravy alebo právne zmeny. Nové informácie o ochrane osobných údajov sú platné od dátumu uverejnenia.

Stav týchto informácií o ochrane osobných údajov: december 2022