Kritériá ESG
Ekologickosť – Sociálna zodpovednosť – Riadenie

Kritériá ESG vypracovala v roku 2006 na podnet OSN skupina inštitucionálnych
investorov. Cieľom je podporiť zodpovedné investovanie a zabezpečiť
rastúci význam ekológie, sociálnych otázok a správy a riadenia spoločností v
investičnej praxi.

  • Ekologickosť - Udržateľnosť

Vedenie považuje klimatický faktor za dôležitú súčasť podnikovej stratégie. V tejto publikácii sú zdokumentované ciele a projek-ty, vďaka ktorým sa dosiahnutie merateľných klimatických cieľov stane neoddeliteľnou súčasťou celkovej stratégie.

  • Sociálna zodpovednosť

Spoločnosti skupiny FIXIT GRUPPE dôsledne uplatňujú všetky platné zákony a normy týkajúce sa dodržiavania pracovných práv a podmienok. Rovnosť práv, ako aj zabránenie diskriminácii sú dôležitými faktormi stratégie ľudských zdrojov. Podiel žien na riadiacich pozíciách je už vyšší ako zodpovedajúca kvóta v celkovej pracovnej sile.

  • Správa a riadenie – podnikové riadeni

Skupina má etický kódex obchodného správania. To zahŕňa aj účinné opatrenia na odhaľovanie a predchádzanie porušovaniu kartelov. Kódex sa uplatňuje dôsledne. Dodržiavanie kódexu sa neustále monitoruje a podporuje prostredníctvom mechaniz-mov v organizačnej a procesnej štruktúre.