Naša misia – pre udržateľnú budúcnosť

Izolácia je kľúčom k zníženiu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu budov. 
Výrobky skupiny FIXIT GRUPPE majú vysokú spoločenskú hodnotu v oblasti udržateľnosti.

 • Dostupnosť štrku, sadry a piesku sa výrazne zníži. Ceny týchto surovín sa zvýšia.
  Skupina FIXIT GRUPPE zintenzívňuje používanie surovín s čo najnižšími emisiami CO2.
   
 • Akceptácia cementu náročného na emisie sklení-kových plynov bude naďalej klesať. Niektoré druhy cementu budú viac regulované alebo sa už nebudú ponúkať.
  kupina FIXIT GRUPPE informuje o uhlíkovej stope svojich produktov a interných procesov. To dokumentuje neustále úsilie o znižovanie emisií CO2.
   
 • Náklady na energiu (elektrinu a palivá) budú naďalej rásť. Niektoré formy využívania energie budú viac regulované.
  Skupina FIXIT GRUPPE prejde na zdroje energie s nižším obsahom CO2 hneď, ako to bude komerčne opodstatnené. To sa týka interných procesov vo výrobe a administratíve, ako aj logistiky a všeobecnej mobility.
   
 • Akceptácia určitých druhov obalov zo strany verej-nosti sa výrazne zníži. Dopyt po logistike s nízkymi emisiami skleníkových plynov sa bude naďalej zvyšovať. Narastá počet predpisov v oblasti mobility a logistiky.
  V prípade čo najväčšieho počtu výrobkov s vysokým obsahom CO2 sa dodatočne ponúkajú výrobky s nízkym obsa-hom CO2, pokiaľ je to technicky a obchodne zmysluplné.
   
 • Predpisy v oblasti mikroplastov sa ďalej sprísňujú. Akceptácia výrobkov s vysokým obsahom plastov sa znižuje.
  Skupina FIXIT GRUPPE pravidelne skúma svoje vnútorné procesy s cieľom šetriť energiu.
   
 • Ekobilancia izolačných materiálov bude stále dô-ležitejšia.
  Výrobky skupiny FIXIT GRUPPE sú navrhnuté s ohľadom na životnosť, aby sa znížila uhlíková stopa.
   
 • Životnosť a opätovná použiteľnosť výrobkov alebo ich častí sa stáva dôležitejšou. Dlhodobejší obeh materiálových tokov sa stáva dôležitejším a možno aj silnejšie regulovaným.
  Výrobky a obaly skupiny FIXIT GRUPPE sú navrhnuté tak, aby optimálne podporovali recykláciu