Vonkajšie vplyvy - naše výzvy

Skupina FIXIT GRUPPE orientuje svoju stratégiu udržateľnosti tak, aby sa čo najkonštruktív-nejšie riešili nižšie opísané vonkajšie vplyvy zmeny klímy a udržateľnosti.

 1. Vplyv na produkty a predaj 
  Pod vplyvom verejnej diskusie na tému udržateľnosti sa v spoločnosti mení environmentálne povedomie. V dôsledku toho chcú aj koncoví zákazníci merať alebo kontrolovať svoj príspevok a požadujú výrobky s certifikátom sklení-kových plynov a šetrné ku klíme.
   
 2. Vnímanie produktov verejnosťou
  Vplyv spoločností je vnímaný najmä prostredníctvom ich produktov, a to platí aj v prípade témy udržateľnosti. Vzhľadom na meniace sa vnímanie verejnosti sa tento efekt posilňuje a môže sa využiť pozitívne (napr. prostred-níctvom mienkotvorcov), ale zahŕňa aj riziká.
   
 3. Vplyv na logistiku
  Národné a európske klimatické ciele sú sprevádzané konkrétnymi cieľmi na zníženie emisií skleníkových plynov v jednotlivých sektoroch. Registrácia úžitkových vozidiel je spojená s progresívnymi emisnými normami, zatiaľ čo výrobcovia p odlieh ajú cieľom v oblasti emisií CO2.
   
 4. Zákony o dodávateľskom reťazci
  Nemecký zákon o dodávateľskom reťazci sa pôvodne týka spoločností s viac ako 3 000 zamestnancami a zaväzuje ich interne a v rámci dodávateľského reťazca zabezpečiť udržateľnosť a dodržiavanie ľudských práv. To má za následok medzinárodný význam, ktorý môže od začiatku ovplyvniť aj menšie spoločnosti. O podobných nariadeni-ach sa diskutuje na európskej úrovni.
   
 5. Zákon o ochrane klímy
  (Spolkový) zákon o ochrane klímy implementuje ciele Parížskej dohody o ochrane klímy a Európskej zelenej do-hody na národnej úrovni. Hlavný cieľ klimatickej neutrality sa má dosiahnuť predovšetkým postupným znižovaním emisií skleníkových plynov a má byť podporovaný pomo-cou programov financovania. V rámci EÚ je však potrebné zohľadniť národné rozdiely v príslušnej implementácii.
   
 6. CO2 dane na energetických nosičoch
  Čoraz častejšie sa objavujú vnútroštátne a európske predpisy, ktoré zdaňujú využívanie energie náročnej na CO2. V ni ektorých krajinách neexistujú žiadne výnimky pre spoločnosti alebo súkromných spotrebiteľov.
   
 7. Zóny v oblasti životného prostredia
  V pláne kvality ovzdušia EÚ sú stanovené limitné hodno-ty pre látky znečisťujúce ovzd ušie (najmä jemný prach). Dodržiavanie týchto limitov je v miestnej kompetencii a dosahuje sa okrem iného vytváraním environmentálnych zón (viac ako 300 takýchto zón v 11 európskych krajinách). V Nemecku sa to vykonáva prostredníctvom spolkového zákona o k ontrole imisií. Očakávajú sa nové plakety a rozšírenie zón.
   
 8. Ochrana pri práci
  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci okrem iného vyžaduje, aby sa expozícia zamestnancov jemným pra-chom merala a obmedzovala.
   
 9. Poplatok EEG
  Poplatok EEG (zákon o obnoviteľných zdrojoch energie) ukladá koncovým spotrebiteľom, ktorí nie sú privilegovaní, v Nemecku povinnosť platiť poplatok vo výške 6,4 centov/kWh. Priemyselné podniky, ako aj väčšie podniky a pod-niky s náročn ými náklad mi na elektrickú energiu môžu požiadať o zníženie alebo oslobodenie od tohto poplatku.
   
 10. EU-Taxonómia
  Od roku 2023 budú poskytovatelia finančných služieb a spoločnosti blízke kapitálovému trhu povinní určovať a vykazovať príslušný stupeň udržateľnosti (podľa obratu/copex/opex) svojich hospodárskych činností na základe taxonómie stanovenej EÚ; cieľom je zabrániť „green-washin gu“. V rámci EÚ sa má riešiť problém až 50 000 spoločností, pričom už od roku 2023 sa to bude týkať dodávateľských a odberateľských spoločností.
   
 11. Zákaz materiálov a produktov
  Materiály, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie alebo sa považujú za neudržateľné, sa čoraz častejšie zakazujú. Nepriamo to znamená aj zákaz výrobkov, ktoré pozostáva-jú z týc hto materiálov.
   
 12. Ochrana krajini
  Ochrana krajiny reguluje alebo obmedzuje využívanie územia. Tý m sa obmedzuje aj ťažba surovín.