Korporátna sociálna zodpovednosť – 
áš záväzok k udržateľnosti

Sociálna zodpovednosť podnikov (CSR) je spoločenská zodpovednosť podnikov v zmysle udržateľnej hospodárskej činnosti. Zahŕňa sociálne, ekologické a hospodárske aspekty - skrátka: udržateľnosť.

Skupina FIXIT GRUPPE sa aktívne angažuje v ekonomicky rozumnom a udržateľnom konaní, ktoré

  • Nezaťažuje zdroje nad rámec ich regeneračnej kapacity,
  • Má čo najmenší vplyv na klímu a ekológiu,
  • Chráni zdravie a pohodu zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov.

Pokiaľ to nie je v rámci ekonomicky uskutočniteľných snáh pri dnešnej technológii úplne možné, negatívne vplyvy sa minimalizujú.

Spoločnosť FIXIT GRUPPE odmieta diskrimináciu, presadzuje rovnosť príležitostí pre všetkých zamestnancov a podporuje zosúladenie rodiny a kariéry.


Skupina FIXIT GROUP sa riadi kritériami ESG ako nás-trojom kontroly a monitorovania svojich činností v oblasti udržateľnosti.

Skupina FIXIT GROUP sa riadi kritériami ESG ako nás-trojom kontroly a monitorovania svojich činností v oblasti udržateľnosti.
Okrem toho sa zaviazala dodržiavať dohodu UN Global Com-pact, ktorá bola uzavretá v roku 2000 medzi spoločnosťami a Organizáciou Spojených národov s cieľom zvýšiť sociálny a ekologický rozmer globalizácie. Zahŕňa desať základných princípov vrátane ľudských práv, diskriminácie, korupcie a environmentálneho povedomia. Túto iniciatívu podporuje viac ako 15 000 spoločností zo 163 krajín.